O kancelarii

Praca kancelarii

Pn., Śr., Cz. 7:30 do 15:30
Wt. 8:00 do 17:00
Pt. 7:30 do 14:30

Godziny przyjęć

Komornik przyjmuje we wtorek od 12:00 do 17:00

Adres kancelarii

ul. Ignacego Paderewskiego 1/27 II piętro, Bydgoszcz
tel. 52 520 12 43

Rachunek Bankowy

39 1600 1185 1897 8262 5000 0001
Bank BNP Paribas S.A.

 • Aktualność nr 3
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at facilisis
 • Aktualność numer 2
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at facilisis
 • Aktualność nr 1
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at facilisis

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Zgodnie z art. 3 ust 3 i 4 ustawy o Komornikach Sądowych (Dz.U.2018.0.771) Komornikom powierza się następujące zadania:

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 4. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 5. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Ponadto Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

 1. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 2. sporządza protokół stanu faktycznego;
 3. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik w każdej sprawie wymagającej podjęcia czynności terenowych, podejmuje je osobiście.

Kancelaria obsługuje wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania Upominawczego ( EPU )

www.e-sad.gov.pl

NUMER ID KOMORNIKA SĄDOWEGO W SYSTEMIE EPU: 2922

Komornik sądowy zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 u.k.s. jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Podstawa prawna działalności komornika m.in.:

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z
  2019r. poz. 1460);
 • ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771);
 • ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 770);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. z 2018r.
  poz. 1309);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia
  szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji
  finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 2517);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego (Dz. U. z 2018r. poz. 2449);
 • Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.